Kennisbank

Veelgestelde vragen

Het antwoord op de meest voorkomende vragen vindt u hier. Staat uw vraag er niet bij? Mail ons via het contactformulier.

Algemeen

Antwoord op uw vragen over appartementen, splitsing en verzekering vindt u hier.

Privacy policy

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. U kunt hierover lezen in onze Privacy policy.

Verkoop van appartement, moet ik iets regelen?

Als u uw woning verkoopt hoeft u niets te regelen met ons. De notaris neemt contact met ons op, en wij wikkelen het financiele gedeelte met hem af.

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de regels die in de wet of in de splitsingsakte staan voor de vereniging van eigenaars (VvE). Dit reglement omvat regels die gaan over het gebruik van zaken als gemeenschappelijke delen, privé gedeelte, geluidsoverlast, regels over het tuinonderhoud, manier van vergaderen, instructies aan het bestuur en overige. Anders gezegd, in het huishoudelijk reglement staan regels die gelden voor alle huurders van een woning complex.

Ze moeten een bijdrage leveren om met elkaar kwalitatief en comfortabel te kunnen leven. Het huishoudelijk reglement is voor iedere woning anders. U heeft hem bij aanvang van uw huurovereenkomst ontvangen. Bent u hem kwijt? Dan kunt hem vinden op het portaal. Vindt u hem niet, dan kunt u hem weer aanvragen.

VvE bijdrage

De VvE bijdrage wordt maandelijks betaald aan de VvE. Het bedrag bestaat over het algemeen uit een component servicekosten (bijvoorbeeld elektra en schoonmaak), exploitatiekosten (bijvoorbeeld verzekeringen en dagelijks onderhoud) en een reservering voor groot onderhoud. Indien de vereniging zorg draagt voor de warmtelevering in de woning wordt de VvE bijdrage meestal verhoogd met een voorschot op de verwachtte kosten. Dit deel wordt jaarlijks met de eigenaren afgerekend veelal op basis van de gegevens van de warmtemeters welke op de radiatoren geplaatst zijn.

Splitsingstekening

De afzonderlijke appartementsrechten kunnen over het algemeen wegens hun ligging niet op de kadastrale kaart worden getekend; het zijn geen naast elkaar gelegen percelen, maar veelal betreft het boven elkaar gelegen woonlagen. Het is om die reden verplicht om aan de notariële akte van splitsing een zogenaamde splitsingstekening te hechten. De privé-gedeelten worden aangeduid met een indexnummer. Aan het gehele complex is voorafgaand aan het passeren van de splitsingsakte reeds een complexnummer toegekend door het kadaster. Het complexnummer en het indexnummer vormen tezamen de kadastrale aanduiding van een appartementsrecht. De privé-gedeelten zijn aangeduid met een letter en een volgnummer. De gemeenschappelijke ruimtes, zoals het trappenhuis, hebben geen afzonderlijke aanduiding.

Splitsingsreglement/ Modelreglemant

In het Splitsingsreglement zijn de rechten, plichten en functioneren van de vereniging van eigenaars bepaald. Vaak wordt in de Akte van Splitsing verwezen naar een Modelreglement van een bepaald jaar. Op sommige punten kunnen aanvullingen en/of wijzigingen aangebracht zijn, al naar gelang de bijzonderheden van het pand dat noodzakelijk maken welke vermeld staan in de Akte van Splitsing.

Splitsingsakte

De splitsingsakte is door een notaris opgesteld en vastgelegd. De notaris heeft daarmee het juridische fundament van de VvE gelegd. De akte is ingeschreven in de openbare en niet openbare registers van het kadaster. Iedereen heeft de mogelijkheid kennis te nemen van de inhoud van de splitsingsakte. In de akte van splitsing is het aandeel van iedere eigenaar in de totale kosten conform een verdeelsleutel vastgelegd. Daarnaast bevat de splitsingsakte het reglement van de VvE (statuten) en een splitsingstekening, waarop te zien is welke delen van het pand gemeenschappelijk en welke delen privé zijn.

Appartement

Wat informeel het “kopen van een appartement” wordt genoemd, is juridisch het kopen van een appartementsrecht. Als een gebouw juridisch is gesplitst in appartementen, wordt de combinatie van het aandeel in de splitsing betrokken goederen, het uitsluitend gebruiksrecht op een privégedeelte en het verplichte lidmaatschap van een vereniging van eigenaars (VvE) tezamen ‘appartementsrecht’ genoemd. Onder ‘appartement’ wordt in het spraakgebruik verstaan, de afzonderlijke woning in een groter gebouw.

Appartementsrecht

Een appartementsrecht is een aandeel in het eigendom van een complex of grond met het exclusieve gebruiksrecht van een bepaald afzonderlijk gedeelte (het privé-gedeelte)

VVE

In deze categorie vindt u het antwoord op uw vragen over commissies, bestuur en VvE-bijdragen.

Bestuur

De wet verplicht het benoemen van één of meer bestuurders. Dit bestuur voert de besluiten van de vergadering van eigenaren uit. Ook zijn zij belast met de dagelijkse gang van zaken. Het bestuur bestaat ten minste uit een voorzitter en bij voorkeur een vice voorzitter. Het bestuur heeft ten opzichte van de vergadering eigen rechten en plichten en is bevoegd om het dagelijkse beleid van de vereniging te bepalen. In beginsel zit het bestuur de vergadering voor en bepaalt het bestuur de agenda van de vergadering, hierover kan echter een afwijkende bepaling opgenomen worden in de statuten.

Quarum

Aantal stemmen noodzakelijk om besluiten te nemen in de ledenvergadering.

Vergadering

Minimaal één keer per jaar is er een algemene ledenvergadering, de zogenaamde vergadering van eigenaars. Elke appartementseigenaar heeft het recht om tijdens deze vergadering mee te stemmen over alle besluiten. Agendapunten op deze vergadering kunnen onder andere zijn:

  • Het vaststellen van de voorschotbijdragen
  • De onderhoudsplannen
  • De kleurstelling van zonneschermen

Indien de besluiten van de vergadering van eigenaren rechtsgeldig zijn genomen, dan zijn deze voor alle eigenaren bindend. Het is aan te raden de jaarlijkse vergadering van eigenaren bij te wonen of, wanneer u niet aanwezig kunt zijn, iemand te machtigen. Wanneer er te weinig eigenaren aanwezig zijn om een rechtsgeldig besluit te nemen, dan plant de vergadering een tweede vergadering. Tijdens deze vergadering kan dan een minderheid een beslissing nemen die dwingend aan de meerderheid opgelegd kan worden.

Technische commissie

Een afvaardiging van eigenaars die in samenwerking met de opzichter de uit te voeren onderhoudsactiviteiten technisch zo goed mogelijk voor een zo aantrekkelijk mogelijk bedrag laat uitvoeren binnen een duidelijk afgebakende omschrijving. De commissieleden worden gekozen door de vergadering.

Kascommisie

De financiële administratie van de vereniging van eigenaren wordt minstens één keer per jaar gecontroleerd door een afvaardiging van de eigenaren: de kascontrolecommissie of kascommissie. De commissieleden worden gekozen door de vergadering. Daarnaast is het bij Zeilstra VvE Beheer mogelijk om via een klantenportaal 24/7 de administratie in te zien.

Onderhoud

Veelgestelde vragen over schimmel, meerjarenonderhoud en verbouwing van uw appartement vindt u hier.

Wat is een MJOP

MJOP staat voor Meer Jaren Onderhouds Plan. Hiermee wordt een planning gemaakt welk onderhoud wanneer noodzakelijk is voor het gebouw. De kosten worden betaald uit de bijdrage. Zo weet u of er voldoende geld aanwezig is om het onderhoud uit te voeren.

Ventilatie

Ventileren van uw woning moet 24 uur per dag! Indien uw woning volledig geïsoleerd is, alleen ’s avonds een paar uur en na het douchen een half uur. Ventilatieroosters moet u elke 3-6 maanden reinigen en na het koken moet de afzuigkap nog 1 uur aanblijven. Lees de folder “Ventilatie, schimmel en schilderwerk” te vinden bij de “documenten” waarom dit u kosten bespaart en schimmel voorkomt. Hier leest u ook hoe u de roosters schoon kunt houden. Dit is van belang, omdat ze anders niet functioneren en u schimmel kunt krijgen.

Verbouwingen in appartement welke uw bezit is

De appartementseigenaar die een (eenvoudige) verbouwing aan/in zijn appartement wil verrichten, dient rekening te houden met de regels die hieromtrent gelden binnen de VvE. De ‘verbouwende’ appartementseigenaar doet er dan ook goed aan de VvE-regels hieromtrent te bestuderen, alvorens een aanvang wordt gemaakt met de werkzaamheden. Onafhankelijk van de VvE -regels dient de appartementseigenaar de gemeentelijke“verbouwingsregels” van de woonplaats (bouwvergunning etc.) aan te houden.

Schimmel

Vocht kan schimmel veroorzaken. Veel mensen denken dat het vochtprobleem van buiten komt. In de praktijk blijkt dat het vocht veelal van binnenuit komt.

Het meest voorkomende vocht is namelijk “leefvocht”. Dit wordt veroorzaakt door mensen, huisdieren, koken, de was drogen, de vaatwasser etc. Dit kan 10 – 15 liter waterdamp in uw woning veroorzaken. De oplossing voor de meeste vochtproblemen is ventileren. Elke dag moet er geventileerd worden en extra wanneer er veel vocht vrijkomt. Ventileren kunt u het beste doen door raampjes tegenover elkaar open te zetten, waar dat kan. Veel mensen denken dat het voldoende is een paar uur een raam open te zetten. Ventileren moet het liefst 24 per dag. Ventileren is dus wat anders dan een half uurtje luchten. (zie het document “Ventilatie, schimmel en schilderwerk“). Enkele mogelijkheden om schimmel te verwijderen:

  • Los zes gram soda op in 1 liter heet water. Wrijf deze met een harde borstel over de schimmel of giet het er overheen. Daarna altijd even naspoelen met schoon water
  • Hardnekkige schimmels kan je behandelen met bleekmiddel. Je gebruikt 25 ml bleekmiddel op 1 liter water. Met een spons dep je de schimmelplekken en laat de plek daarna opdrogen. Als na een dag de schimmel niet helemaal weg is kan je deze behandeling nog een keer proberen
  • Schimmelverwijderaar is uiteraard ook kant en klaar te koop.