Diensten

Het is tijd voor … a new way of doing it

Vastgoedmanagement is meer dan huren innen en onderhoud plegen. Veranderende tijden vragen om andere, continu aangescherpte methodes en een vernieuwende aanpak. Wij halen het maximale rendement uit uw vastgoed voor minimale kosten. Lees verder voor een uitgebreid overzicht van onze diensten.

Propertymanagement

Vastgoed heeft een belangrijke plaats in onze samenleving en is onderhevig aan continu veranderende wet- en regelgeving. Het is onze taak dit proces voortdurend te bewaken en in te springen op veranderingen en de eisen van de tijd. We stemmen uw wensen zo effectief mogelijk af op de huidige situatie in de markt en economie.

Door het inzetten van onze ervaring, optimaliseren wij het rendement op uw vastgoed. We houden relevante veranderingen in de gaten en spelen daar tijdig op in. Zo blijft u verzekerd van een eigentijdse aanpak van het property management dat ons is toevertrouwd.

 

Hoe doen wij dit:

 • Debiteuren- en crediteurenbeheer.
 • Incasseren en aanmanen, het controleren van geldstromen.
 • Maandelijkse rapportage van inkomsten en uitgaven.
 • Adviseren c.q. afsluiten van administratieve werkzaamheden als leverings- en servicecontracten.
 • Tijdig opstellen van de wettelijk verplichte jaarlijkse afrekening van de service- en stookkosten.
 • VvE bijdragen betalen en verzorgen machtiging voor uitgeschreven vergadering.
 • Voorstel jaarlijkse huurprijsverhoging.
 • Registreren WOZ-waarde.
 • Het elektronisch archiveren van relevante bescheiden van de eigenaar.
 • Het namens de eigenaar afhandelen van correspondentie met huurders en overheidsinstanties
 • De wettelijk verplichte opvolging verzorgen na ontvangst van een klachtenbrief.
 • Voorbereiden en indienen periodieke aangifte btw.
 • Bijwonen VvE vergaderingen.
 • Bijwonen rechtszitting.
 • Gegevens m.b.t. aangifte verhuurderheffing.
 • Signaleringen en rapportages betreffende bancaire financieringen.

 

Technisch:

 • Incidenteel klein onderhoud, het afhandelen van storingen en klachten.
 • Handelen bij calamiteiten.
 • Klein mutatieonderhoud begeleiden en controleren facturen.
 • Beoordelen agenda VvE.
 • Uitbesteden en beoordelen van servicewerkzaamheden.
 • Jaarlijks bewaken staat van onderhoud en bewaken Meer Jarig Onderhouds Plan (MJOP).
 • Begeleiden van- en toezicht houden op groot onderhoud, renovaties en verbouwingen.
 • Begeleiden en adviseren bij verduurzaming.
 • Begeleiden van het splitsen in appartementen.
 • Opstellen MJOP inclusief kostencalculatie.

 

“If you plan to invest in rental properties, using a property management service is the best worry-free way you can deal with them.”

Skeleton Key Property Management

Assetmanagement

Denkt u aan doorexploiteren, renoveren, herontwikkeling of mogelijk verkoop van uw vastgoed? Wij helpen u graag, Uw bezit moet concurrerend blijven in de markt. Leegstand heeft gevolgen voor de waarde van het betreffende vastgoedobject. Waardebehoud én -vermeerdering zijn dan ook belangrijke drijfveren voor ons. Het streven naar rendement optimalisatie.

 

Hoe doen wij dit

Snel veranderende wet- en regelgeving en fluctuerende economische- en marktomstandigheden vragen om proactief management. Met behulp van managementrapportages maken we gerichte analyses. Zo stellen we snel vast of bepaald vastgoed voldoet aan de eisen van de eigenaar binnen het huidige tijdvak.

We beoordelen de objecten op duurzaamheid, toekomstbestendigheid en verhuurmogelijkheden. Afhankelijk van locatie en soort vastgoed adviseren we vervolgens een beleid. Het motto ‘investeren moet renderen’ staat hierbij centraal.

 

“De waarde van prestaties ligt in het onophoudelijk nastreven ervan.”

Albert Einstein

Verduurzaming

Verduurzaming is een belangrijk element binnen het moderne gebruikscomfort. Het is dan ook een speerpunt binnen onze advisering. Goed op de hoogte zijn van uw wensen en de mogelijkheden staan daarbij centraal.

We stellen in ieder geval vast welke energiezuinige maatregelen toegepast kunnen worden, welke investeringen daarbij horen en welk rendement dit oplevert. Van welke labelsprong is er sprake en, in geval van een woning, is deze levensloopbestendig? Door strategische kaders op organisatorisch niveau toe te passen, garanderen wij weloverwogen keuzes op complex- of appartementniveau.

 

Hoe doen wij dit

Wij maken een energielabel of een energie-index, waarin de verduurzaming zit verwerkt. De uitkomst wordt, in geval van een woning, meegenomen in de berekening van het aantal woonpunten volgens het Woning Waarderingsstelsel (WWS). De kosten van het opmaken van een energie-index verdienen zich eenvoudig terug na het bereiken van een hoger woonpuntenaantal. Een hoger aantal leidt namelijk tot een evident hogere huuropbrengst, wat gemaakte investeringen renderend maakt. Door deze en andere afwegingen realiseren we het vooraf met u afgestemde resultaat. Ook brengen wij u op de hoogte van de beschikbare- en haalbare subsidiemogelijkheden. Onder het motto ‘investeren moet renderen’, combineren we dergelijke werkzaamheden vaak met groot onderhoud of een mutatiemoment.

Risicobeheersing

Risicobeheersing is op meerdere niveau’s van onze dienstverlening toe te passen. Samen kijken we hoe we per niveau een bijdrage kunnen leveren. Zo vormt het managen van kasstromen een belangrijk onderdeel, maar bijvoorbeeld ook de selectieprocedure van een huurkandidaat. Op hoger dienstverleningsniveau adviseren we bijvoorbeeld op het gebied van onderhoudsplanning of investeringsbeslissingen

 

Hoe doen wij dit

De ervaring leert dat groot onderhoud zich vaak aandient op een moment dat daar in de cashflow weinig tot geen rekening mee is gehouden. Het vervangen van een dak of buitenschilderwerk van een complex woningen zijn behoorlijke uitgaven. Deze momenten monitoren we continu en aan de hand daarvan stellen we periodiek een ‘Meer Jarig Onderhouds Plan’ (MJOP) op. Timing is van belang voor uw rendement, daarom combineren we dergelijke werkzaamheden vaak met verduurzamingswensen.

Een ander voorbeeld is de huurderselectie bij de (weder-)verhuur van woningen. Hiervoor dient het door ons te volgen protocol. Aan de hand van de criteria in het protocol selecteren wij de juiste kandidaat.

 

“The first step in risk management process is to acknowledge the reality of risk. Denial is a common tactic that substitutes deliberate ignorance for thoughtful planning.”

Charles Tremper

Verhuurbemiddeling

Bij woningmutatie adviseren wij u omtrent verhuurbaarheid en eventuele aanpassingen. Denk hierbij aan het inbrengen van modern wooncomfort, het toekomstbestendig maken van een woning of het verduurzamen van het betreffende vastgoedobject. Ook huurderselectie is van belang. Door vooraf de juiste checks uit te voeren, verkleinen we de kans dat er een verkeerde keus voor een toekomstige huurder wordt gemaakt. Bij woningverhuur speelt het aantal woonpunten, opgesteld volgens het Woning Waarderingsstelsel (WWS), een steeds grotere rol. Door het stelsel te optimaliseren, blijven wij streven naar een optimale huuropbrengst.

 

Hoe doen wij dit

Wij voeren de volgende werkzaamheden uit:

 • Beoordelen van huurkandidaten volgens het protocol Verhuur Veilig.
 • Verzorgen schriftelijke vastlegging en het opstellen van huurcontracten.
 • Coördinatie mutatie begeleiding met voor- en eindinspectierapporten.
 • Invoeren in onze huuradministratie.
 • Opstellen en controle puntenwaardering volgens vigerende WWS.
 • Verzorgen energielabel of energie index.

 

“Een goede huurder maakt een essentieel onderdeel uit van het property management. Het beoordelen daarvan staat dan ook centraal.”

Zeilstra vb&t property management

Strategische advisering

Door onze kennis van-, en ervaring met vastgoedobjecten en de wensen van huurders, brengen wij een aantal strategische zaken goed samen. We volgen de marktomstandigheden en huidige wet- en regelgeving op de voet en nemen mogelijke veranderingen tijdig waar. Zo leveren we een bijdrage in de keuzes van de vastgoedbelegger op het gebied van koop of verkoop, verduurzaming of renovatie.

 

 

Hoe doen wij dit

Wij brengen alle verrichte analyses bij elkaar en brengen zo een goed onderbouwd advies uit.

 

“De toekomst beïnvloedt het heden net zoveel als het verleden.”

Friedrich Nietzsche

Value driven beheer

Onze bewezen ervaring en kwaliteit in dienstverlening leiden tot een advies op maat. Dit gaat verder dan het primaire beheerproces. We ontzorgen volledig, streven een optimaal rendement na, beheersen uw risico’s en spelen in op continu veranderende wet- en regelgeving. Wij denken met u mee, waarbij het motto ‘investeren moet renderen’ centraal staat.

 

Hoe doen wij dit

Door het totale pakket aan diensten dat wij leveren, bouwen we het beheer van uw vastgoed eenvoudig uit naar vastgoedmanagement. Wij zien property- en asset management van vastgoed steeds onlosmakelijker met elkaar verbonden. We spelen op tijd in op veranderingen die van toepassing zijn op de bij ons ondergebrachte vastgoedportefeuille(s). Zo vormen we een solide en toekomstbestendige strategie, die we van tijd tot tijd bijstellen.

 

“Het streven is naar het optimale rendement voor de vastgoedeigenaar.”

Zeilstra vb&t Vastgoedmanagement