De wet verplicht het benoemen van één of meer bestuurders. Dit bestuur voert de besluiten van de vergadering van eigenaren uit. Ook zijn zij belast met de dagelijkse gang van zaken. Het bestuur bestaat ten minste uit een voorzitter en bij voorkeur een vice voorzitter. Het bestuur heeft ten opzichte van de vergadering eigen rechten en plichten en is bevoegd om het dagelijkse beleid van de vereniging te bepalen. In beginsel zit het bestuur de vergadering voor en bepaalt het bestuur de agenda van de vergadering, hierover kan echter een afwijkende bepaling opgenomen worden in de statuten.

Aantal stemmen noodzakelijk om besluiten te nemen in de ledenvergadering.

Minimaal één keer per jaar is er een algemene ledenvergadering, de zogenaamde vergadering van eigenaars. Elke appartementseigenaar heeft het recht om tijdens deze vergadering mee te stemmen over alle besluiten. Agendapunten op deze vergadering kunnen onder andere zijn:

  • Het vaststellen van de voorschotbijdragen
  • De onderhoudsplannen
  • De kleurstelling van zonneschermen

Indien de besluiten van de vergadering van eigenaren rechtsgeldig zijn genomen, dan zijn deze voor alle eigenaren bindend. Het is aan te raden de jaarlijkse vergadering van eigenaren bij te wonen of, wanneer u niet aanwezig kunt zijn, iemand te machtigen. Wanneer er te weinig eigenaren aanwezig zijn om een rechtsgeldig besluit te nemen, dan plant de vergadering een tweede vergadering. Tijdens deze vergadering kan dan een minderheid een beslissing nemen die dwingend aan de meerderheid opgelegd kan worden.

Een afvaardiging van eigenaars die in samenwerking met de opzichter de uit te voeren onderhoudsactiviteiten technisch zo goed mogelijk voor een zo aantrekkelijk mogelijk bedrag laat uitvoeren binnen een duidelijk afgebakende omschrijving. De commissieleden worden gekozen door de vergadering.

De financiële administratie van de vereniging van eigenaren wordt minstens één keer per jaar gecontroleerd door een afvaardiging van de eigenaren: de kascontrolecommissie of kascommissie. De commissieleden worden gekozen door de vergadering. Daarnaast is het bij Zeilstra VvE Beheer mogelijk om via een klantenportaal 24/7 de administratie in te zien.