Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. U kunt hierover lezen in onze Privacy policy.

Als u uw woning verkoopt hoeft u niets te regelen met ons. De notaris neemt contact met ons op, en wij wikkelen het financiele gedeelte met hem af.

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de regels die in de wet of in de splitsingsakte staan voor de vereniging van eigenaars (VvE). Dit reglement omvat regels die gaan over het gebruik van zaken als gemeenschappelijke delen, privé gedeelte, geluidsoverlast, regels over het tuinonderhoud, manier van vergaderen, instructies aan het bestuur en overige. Anders gezegd, in het huishoudelijk reglement staan regels die gelden voor alle huurders van een woning complex.

Ze moeten een bijdrage leveren om met elkaar kwalitatief en comfortabel te kunnen leven. Het huishoudelijk reglement is voor iedere woning anders. U heeft hem bij aanvang van uw huurovereenkomst ontvangen. Bent u hem kwijt? Dan kunt hem vinden op het portaal. Vindt u hem niet, dan kunt u hem weer aanvragen.

De VvE bijdrage wordt maandelijks betaald aan de VvE. Het bedrag bestaat over het algemeen uit een component servicekosten (bijvoorbeeld elektra en schoonmaak), exploitatiekosten (bijvoorbeeld verzekeringen en dagelijks onderhoud) en een reservering voor groot onderhoud. Indien de vereniging zorg draagt voor de warmtelevering in de woning wordt de VvE bijdrage meestal verhoogd met een voorschot op de verwachtte kosten. Dit deel wordt jaarlijks met de eigenaren afgerekend veelal op basis van de gegevens van de warmtemeters welke op de radiatoren geplaatst zijn.

De afzonderlijke appartementsrechten kunnen over het algemeen wegens hun ligging niet op de kadastrale kaart worden getekend; het zijn geen naast elkaar gelegen percelen, maar veelal betreft het boven elkaar gelegen woonlagen. Het is om die reden verplicht om aan de notariële akte van splitsing een zogenaamde splitsingstekening te hechten. De privé-gedeelten worden aangeduid met een indexnummer. Aan het gehele complex is voorafgaand aan het passeren van de splitsingsakte reeds een complexnummer toegekend door het kadaster. Het complexnummer en het indexnummer vormen tezamen de kadastrale aanduiding van een appartementsrecht. De privé-gedeelten zijn aangeduid met een letter en een volgnummer. De gemeenschappelijke ruimtes, zoals het trappenhuis, hebben geen afzonderlijke aanduiding.

In het Splitsingsreglement zijn de rechten, plichten en functioneren van de vereniging van eigenaars bepaald. Vaak wordt in de Akte van Splitsing verwezen naar een Modelreglement van een bepaald jaar. Op sommige punten kunnen aanvullingen en/of wijzigingen aangebracht zijn, al naar gelang de bijzonderheden van het pand dat noodzakelijk maken welke vermeld staan in de Akte van Splitsing.

De splitsingsakte is door een notaris opgesteld en vastgelegd. De notaris heeft daarmee het juridische fundament van de VvE gelegd. De akte is ingeschreven in de openbare en niet openbare registers van het kadaster. Iedereen heeft de mogelijkheid kennis te nemen van de inhoud van de splitsingsakte. In de akte van splitsing is het aandeel van iedere eigenaar in de totale kosten conform een verdeelsleutel vastgelegd. Daarnaast bevat de splitsingsakte het reglement van de VvE (statuten) en een splitsingstekening, waarop te zien is welke delen van het pand gemeenschappelijk en welke delen privé zijn.

Wat informeel het “kopen van een appartement” wordt genoemd, is juridisch het kopen van een appartementsrecht. Als een gebouw juridisch is gesplitst in appartementen, wordt de combinatie van het aandeel in de splitsing betrokken goederen, het uitsluitend gebruiksrecht op een privégedeelte en het verplichte lidmaatschap van een vereniging van eigenaars (VvE) tezamen ‘appartementsrecht’ genoemd. Onder ‘appartement’ wordt in het spraakgebruik verstaan, de afzonderlijke woning in een groter gebouw.

Een appartementsrecht is een aandeel in het eigendom van een complex of grond met het exclusieve gebruiksrecht van een bepaald afzonderlijk gedeelte (het privé-gedeelte)