Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. U kunt hierover lezen in onze Privacy policy.

Onderverhuur en hennep wordt niet getolereerd door verhuurder. Huurder zal het pand moeten verlaten, vrijwillig dan wel via de rechtspraak waar een ontruimingsvonnis wordt gehaald. De volledige schade wordt verhaald op de huurder. Dit houdt in schade aan het pand, eventuele schade (huurderving) door sluiting pand, boete voor onderverhuur €3000 te vermeerderen met minimaal €100/dag, boete voor niet gebruik als hoofdverblijf van €30/dag, boete hennep € 35.000, aansluiting meters onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding.(alles prijspijl 2017).

Het balkon is meestal zichtbaar voor anderen. Het is bedoeld om van het buitenzijn te genieten. Het is niet toegestaan om het balkon te gebruiken als reparatiewerkplaats, als parkeerruimte of stallingsruimte van voertuigen (zoals auto’s, motoren, caravans, fietsen, bromfietsen, scooters, boten, aanhangers, kinderwagens e.d.), of als opslagplaats van afval of materialen van welke aard dan ook. Het is niet toegestaan een schotel op te hangen.

Als u uw woning verkoopt hoeft u niets te regelen met ons. De notaris neemt contact met ons op, en wij wikkelen het financiele gedeelte met hem af.

Aan het einde van de huurovereenkomst zal verhuurder de gehele dan wel een gedeelte van de waarborgsom onder zich houden ter zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van huurder inzake de afrekening service- en/of stookkosten. Het restant van de waarborgsom zal alsdan door verhuurder, na aftrek/verrekening van eventuele vorderingen van verhuurder op huurder, binnen zes weken nadat de afrekening van de service stookkosten, gereed is.

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de regels die in de wet of in de splitsingsakte staan voor de vereniging van eigenaars (VvE). Dit reglement omvat regels die gaan over het gebruik van zaken als gemeenschappelijke delen, privé gedeelte, geluidsoverlast, regels over het tuinonderhoud, manier van vergaderen, instructies aan het bestuur en overige.

Anders gezegd, in het huishoudelijk reglement staan regels die gelden voor alle huurders van een woning complex. Ze moeten een bijdrage leveren om met elkaar kwalitatief en comfortabel te kunnen leven. Het huishoudelijk reglement is voor iedere woning anders. U heeft hem bij aanvang van uw huurovereenkomst ontvangen. Bent u hem kwijt? Dan kunt u hem weer aanvragen.

Betaling van de huur dient voor of op de eerste van de maand plaats te vinden. Bij de meeste huurders gaat dit tegenwoordig per automatische incasso. Vaak is dit contractueel overeengekomen. Indien u niet aan uw verplichtingen kunt voldoen, neem dan direct contact met ons op om zoveel mogelijk extra kosten te voorkomen. De ervaring leert dat indien u lang wacht, de kosten die voor uw rekening zijn, flink kunnen oplopen. Indien u nog geen machtiging heeft afgegeven, dan kunt u deze machtiging vinden onder de documenten, invullen en opsturen. Voor ondersteuning door de overheid voor uw huurverplichting zie www.rijksoverheid.nl

 

  1. Uitschrijven bevolkingsregister of adreswijziging doorgeven aan gemeente
  2. Afmelden voor gas, water en elektriciteit
  3. Afmelden voor geiser, boiler of gaskachel als u die huurt
  4. Afmelden voor TV, internet, telefonie en andere abonnementen
  5. Wijziging huurtoeslag doorgeven
  6. Post laten door sturen via post.nl

Lees het document ‘Huuropzegging informatie‘ voor meer informatie.

De dag dat uw huurcontract eindigt, komen wij langs voor een eindinspectie. Tijdens de laatste inspectie beoordelen we samen met u of de woning volgens afspraak is achtergelaten. Deze bevindingen bevestigen wij u schriftelijk in het definitieve inspectierapport. Reparaties die op het moment van oplevering alsnog door ons moeten worden uitgevoerd, worden bij u in rekening gebracht. Deze kosten verrekenen wij met de borgsom en/of zullen wij aan u doorbelasten.